Obchodné podmienky

Spoločnosť Good Night Drink EU s.r.o.

IČ: 06648029

so sídlom Družba 1190, 768 24 Hulín

zapísaná v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 103325

Obchodné podmienky na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: gndrink.sk

1.   ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Good Night Drink EU s.r.o., so sídlom Družba 1190, 768 24 Hulín, IČ: 06648029,

Zapísanej v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 103325 (ďalej len „predávajúci“)upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese gndrink.sk(ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie“).

1.2  Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3  Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné jednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami v obchodných podmienkach.

1.4  Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vytvorené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.5  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 2.  UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke získa kupujúci prístup do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“).V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2 Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5 Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet kupujúceho a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho či tretích osôb.

3.  UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,, v znení „pozdějších předpisů“ (dále jen „občanský zákoník“) sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu , ktorú sú zobrazované na webovom rozhraní. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenska.

3.4 Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

- objednávanom tovare ( objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka),

- spôsobe úhrady nákupnej ceny tovaru,

- údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

-informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zaisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku.“

3.6 Údaje v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.7 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne či telefonicky).

3.8 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (t.j. akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho.

3.9 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu a to hlavne s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.10 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4.   CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru na základe kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2801429877/2010,

Vedený  u Fio banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“).

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 30 dní od uzatvorenia kúpnej ceny.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5 Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky podľa odst. 3.7 týchto obchodných podmienok, požadovať uhradenie celej kúpnej zmluvy ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občanského zákoníku sa nepoužije.

4.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je plátca dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu na uhradenie ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.8 V prípade, že sa jedná o množstvo tovaru, ktoré nie je obvyklé, môže byť zo strany predávajúceho požadovaná úhrada zálohy. Predávajúci sa zaväzuje o požiadavku zálohovej platby informovať kupujúceho neodkladne.

5.   ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občanského zákoníku,

nie je možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlemu skazeniu, nakoľko aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.2 Nejedná sa o prípad uvedený v odst. 5.1 týchto obchodných podmienok či o iný prípad, v ktorom nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do štrnástich  (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaná v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iného na adresu sídla predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho podpora@gndrink.eu.

5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa odst. 5.2 týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to i v takom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odst. 5.2 týchto obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tím kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu, skôr ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.   PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim  v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovanie alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovanými doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Predávajúci nesie zodpovednosť voči kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne sa predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

-má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba zjednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzanej,

- tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

- tovar odpovedá jakosti alebo prevedením zmluvného vzorku alebo predlohe, ak bola jakosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,

- je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Ustanovenia uvedené v odst. 7.2 týchto obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare požadovanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.5 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla Družba 1190, 768 24 Hulín,  v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment  predávaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.   ĎALŠIE USTANOVENIA

8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru uhradením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy podpora@gndrink.eu. Informáciu o vybavení sťažností kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva  Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,v znení neskorších predpisov.

8.5 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIA OBCHODNÝCH ZDELENÍ, UKLADANIA COOKIES

9.1 Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov kupujúceho, zasielania obchodných zdelení a ďalej ukladania cookies sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

10.   DORUČOVANIE SPRÁV

10.1 Kupujúcemu môžu byť doručované správy na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte či uvedenej kupujúcim v objednávke.

11.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

11.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosti alebo neúčinnosti jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.3 Kontaktné údaje predávajúceho:

- adresa na doručovanie Družba 1190, 768 24 Hulín, 

- adresa elektronickej pošty podpora@gndrink.eu, 

- telefón +420 737 515 939.

11.4 Všetky produktové obrázky na stránkach gndrink.sk sú len ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnosti.

11.5 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom.

V Brně dne 22. 6. 2018
Good Night Drink EU s.r.o.